Kancelaria

DOKUMENTY

Żadne(!) dokumenty nie są przygotowywane i wydawane na poczekaniu. Informację o potrzebnym: świadectwie chrztu, świadectwie bierzmowania, świadectwie małżeństwa, zaświadczeniu dla chrzestnego, zaświadczeniu dla świadka bierzmowania należy przesłać na adres e-mail parafii (w zakładce „KONTAKT”). Wiadomość musi zawierać dane osoby, której będzie dotyczył dokument – imię(imiona), nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku świadectwa chrztu trzeba podać nie tylko imię(imiona) osoby ochrzczonej, ale także imiona i nazwiska rodziców (rodowe nazwisko matki), miejsce i datę urodzenia osoby ochrzczonej. Odpowiedź parafii będzie zawierała informację, kiedy można odebrać dokument. Uwaga! W pewnych przypadkach wydanie świadectw potwierdzających przyjęcie sakramentów, zaświadczeń dla chrzestnych, zaświadczeń dla świadków bierzmowania będzie wiązać się z opłatą pobieraną na rzecz parafii.

SAKRAMENTY POZA PARAFIĄ

Miejscem przygotowania do chrztu, pierwszej spowiedzi i komunii, jak i przyjmowania tych sakramentów jest z zasady parafia zamieszkania. Jeśli przygotowanie musi odbywać się w innej parafii, należy o tym obowiązkowo informować. Duszpasterze, chcąc upewnić się, że osoby zgłaszające się do nich w sprawie sakramentów, poinformowały o sytuacji własną parafię, wymagają tak zwanej „zgody proboszcza”. Parafia rzymskokatolicka w Dobieszynie nie sporządza tego typu oświadczeń. Chrzest, komunię, bierzmowanie poza parafią należy zgłosić przedstawiając sporządzoną na piśmie prośbę skierowaną do tej parafii, w której ma być przyjęty sakrament. Tekst prośby powinien zawierać dane osoby, której dotyczy: imię(imiona), imiona i nazwiska rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Trzeba również wskazać przyczyny decydujące o przyjmowaniu sakramentu poza własną parafią, zamieścić podpisy rodziców(opiekunów prawnych). Na przygotowanej prośbie zostanie potwierdzone, że parafia zamieszkania została poinformowana.

POGRZEB POZA PARAFIĄ

W przypadku pogrzebu poza parafią także trzeba zgłosić się z przygotowaną na piśmie prośbą. Ma ona być skierowana do tej parafii, w której planowany jest pogrzeb. Na przygotowanej przez zainteresowanych prośbie o pogrzeb katolicki zostanie potwierdzone, że parafia zamieszkania osoby zmarłej została poinformowana.

INNE SPRAWY

W przypadku wątpliwości dotyczących konkretnych sytuacji i związanych z nimi problemów podstawową formą kontaktu jest telefon lub poczta elektroniczna.